DNA werk 085 485 3700 of info@dnawerk.nl
Competentielijst
Bepaal met onderstaande lijst jou competentie. Mail dit naar info@dnawerk.nl  en we nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek
Groep
Competentie
Betekenis
ondernemen
durfhet aangaan van risico’s voor een bepaald doel
individualiteitkansen zoeken en actie nemen in plaats van passief afwachten
onafhankelijkheidloyaal zijn aan werkgever zonder professionele onafhankelijkheid te verliezen
ondernemerschapkansen signaleren en deze inzetten voor de organisatie
organiseren
planneneffectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen
organisereninzetten van mensen en middelen zodanig inzetten dat doelen effectief worden bereikt
voortgang bewakenproactief checken in hoeverre activiteiten volgens plan verlopen
coalities sluitenzoeken en gebruiken van steun en hulp om anderen te overtuigen
presteren
resultaatgerichtheidvooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van voorafgestelde doelen
omgang met detailslangdurige effectieve aandacht voor details
kwaliteitsgerichtheidvoortdurend verbeteringen nastreven in eigen en andermans werk
vasthoudendheidgekozen aanpak nastreven totdat het doel bereikt is, of beredeneerd hiervan afwijken
analyseren
analytischsystematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
conceptueel denkensituaties in een meer omvattend kader plaatsen en/of verbanden leggen met andere informatie
lerende orientatieaandacht voor nieuwe informatie en deze effectief toepassen
creativiteitbedenken van nieuwe werkwijzen en oorspronkelijke oplossingen
beinvloeden
communicerende essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt
optredeneen goede eerste indruk achterlaten en deze omzetten in sympathie of respect
overtuigingskrachtanderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels er mee instemmen
sociabiliteitvlot en effectief contacten leggen en onderhouden
besturen
besluitvaardigheidkeuzen maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
leiderschaprandvoorwaarden scheppen en mensen motiveren, zodat resultaten bereikt worden
delegereneigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden toedelen aan de juiste personen
visie uitdragende richting op aansprekende wijze overbrengen en er draagvlak voor creeeren
onderhandelentot overeenstemming komen vanuit verschillende standpunten, argumenten en/of belangen
diplomatiekvermogen om belangen van anderen te herkennen, in te schatten en hierop tactvol in te spelen
risicobewustherkennen en inschatten van risico’s, knelpunten en hindernissen en passende actie ondernemen
netwerkenontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking
consultereneen persoon of groep laten participeren in het eigen werk
faciliteren
klantgerichtheidonderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen
coachengesprekspartner zijn en ondersteunen van anderen in de uitoefening van het werk
samenwerkenje inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel
luisterenbelangrijke boodschappen oppikken en aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners
sensitiviteitde gevoelens, houding en motivatie van anderen onderkennen en daarvoor open te staan
accuraatnauwkeurig, zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkomen van fouten
inspirerenwekken van enthousiasme door in te spelen op de waarden, idealen en aspiraties van anderen
persoonlijk beroep doeneen beroep op de loyaliteit of sympathie van een ander doen
beschouwen
oordeelsvormingmogelijkheden tegen elkaar afwegen en op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen
omgevingsbewustzijnomgevingsfactoren effectief benutten voor de eigen functie of organisatie
visie ontwikkelende richting aangeven en de doelstellingen voor het lange termijn beleid formuleren
innoverenomzetten van nieuwe en originele ideeen in producten en diensten
organisatiebewustzijnbij acties rekening houden met gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant
veerkracht
aanpassingsvermogendoelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen
flexibiliteitde eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken
stresstolerantieeffectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren
(zelf)beheersinghet voorkomen van escalaties en controle hebben over de eigen emoties
vertrouwen
integriteithandhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk groot is
betrouwbaarheidnakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden
loyaliteitzich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep waarvan men onderdeel uitmaakt
gunstige sfeerhet complimenteren, vleien, vriendelijk of behulpzaam zijn om een persoon en/of groep in een goede stemming te krijgen

* deze indeling is gebaseerd op onderzoek van Hoekstra & Van Sluijs (2003) en Volz & De Vrey (2000)

Sluit Menu